Smart Performance Management System

ระบบที่ช่วยแก้ไขปัญหาการวัดผลการปฏิบัติงานขององค์กร หน่วยงาน และพนักงานอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อส่งผลต่อความสำเร็จรวมถึงการเติบโต ขององค์กรอย่างยั่งยืน เราจึงได้พัฒนาโปรแกรมให้อยู่บนพื้นฐาน การตั้งเป้าหมาย การติดตามผล การพัฒนา และการประเมินผลงาน ทั้งยังออกแบบโปรแกรมให้สะดวกง่าย ต่อการใช้งาน


KEY FEATURES

- รองรับการประเมินครอบคลุมทั้ง KPI Core Value และ Competency
- สามารถกำหนดค่าน้ำหนักในการวัดผลของแต่ละสัดส่วนได้ตามนโยบายขององค์กร
- รองรับการตั้งเป้าหายในรูปแบบ Tow Way Setting
- สามารถกำหนดระดับการวัดผลได้ไม่จำกัด
- สามารถแนบไฟล์หลักฐานประกอบในการประเมินได้
- สามารถกำหนดขั้นของผู้บังคับบัญชาในการประเมินได้สูงถึง 5 ขั้น
- รองรับการเข้าใช้งานใน Tablet Mobile หรืออุปกรณ์อื่นๆได้
- สามารถกำหนดรอบการประเมินได้ทั้งรายไตรมาส และครึ่งปี
- รองรับการ Import/Export ข้อมูลด้วยไฟล์ Excel
- สามารถประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรได้ผ่านโปรแกรม
- รองรับการตั้งเป้าหมายตาม Balance Scorecard หรือเครื่องมืออื่นๆ
- สะดวกต่อการพิจารณา อนุมัติหรือ ตรวจสอบข้อมูลตลอดเวลา
- สามารถนำข้อมูลไปใช้วางแผนพัฒนาพนักงาน หรือค้นหาพนักงานดาวเด่น


Benefits : องค์กร

1. มีข้อมูลที่ชัดเจน ถูกต้องและเป็นธรรมในการบริหารค่าตอบแทน และการปรับตำแหน่ง
2. มีความสอดคล้องของเป้าหมายจากระดับองค์กรลงสู่ระดับหน่วยงาน และระดับบุคคล
3. มีเป้าหมายขององค์กร และหน่วยงานที่ชัดเจน
4. มีข้อมูลเพื่อตัดสินใจในการกำหนดกลยุทธ์ และพัฒนาองค์กร


Benefits : องค์กร

1.ข้อมูลมีความถูกต้องน่าเชื่อถือ มีความเป็นธรรมในการวัดผล
2.ลดความซับซ้อนและยุ่งยากในการสื่อสารเป้าหมายองค์กรลง
3. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารทีมงาน
4. มีเครื่องมือในการช่วย Coach & พัฒนาทีมงาน


Benefits : พนักงาน

1.มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัตงาน
2.มีความเข้าใจในผลงาน หรือเป้าหมายที่ถูกคาดหวัง
3. มีความรู้สึกเป็นเจ้าของ และผูกพันธ์ต่อเป้าหมายองค์กร
4. มีส่วนร่วมในเป้าหมาย และการเติบโตขององค์กร